<!–:ca–><blockquote>
<p lang=”ca-ES” align=”justify”>Veniu, dolç hoste de l’ànima, descans del nostre esforç, treva en el dur treball, brisa en les hores de foc, goig que eixuga les llàgrimes i reconforta en els duels. Entra fins al fons de l’ànima, divina llum, i enriqueix-nos. Mira el buit de l’home, si tu li faltes per dins; mira el poder del pecat, quan no envies el teu alè. Rega la terra en sequera, sana el cor malalt, renta les taques, infon calor de vida en el gel, doma l’esperit indòmit, guia al que torça la sendera. (De la seqüència de Pentecosta).</p>
</blockquote>
<p lang=”ca-ES” align=”justify”>Avui celebrem la festa de Pentecosta, i l’Església sencera, estimulada per la promesa de Jesús, es dirigeix a l’Esperit Sant i li demana que descendeixi, que actuï en els cors, en l’Església i en el món sencer. Tots nosaltres també hem de resar aquesta bella oració i repetir amb esperança: veniu. L’Esperit Sant ve, doncs així ho assegura Crist i així ho vol el Pare que també ho envia. No podem dubtar de l’eficàcia de l’oració de Jesús assegut a la dreta del Pare, ni tampoc dubtem de les oracions de Maria al costat de l’Església santa. Ara bé, tenint en compte tot això hem de fer-nos algunes preguntes amb franquesa i humilitat: Volem de debò rebre l’Esperit Sant? Som conscients que Ell canviarà les nostres vides? Sabem que si no habita en nosaltres l’Esperit habitarà l’esperit d’aquest món que passa?</p>

<blockquote>
<p lang=”ca-ES” align=”justify”>Ningú pot dir: “Jesús és Senyor”, si no és sota l’acció de l’Esperit Sant. (1 Co 12, 3).</p>
</blockquote>
<p lang=”ca-ES” align=”justify”>Aquestes paraules de sant Pau ens recorden que la fe no és només una opció personal, ni una sèrie d’idees que escollim per conveniència; es tracta d’una capacitat que només tenen els que actuen sota la influència de l’Esperit Sant. Si Ell no bufa en nosaltres, no podrem afirmar de debò que Jesús és el Senyor. Hi ha en internet un testimoniatge d’uns joves espanyols que han visitat Síria i l’Iraq, i que ho han titulat els <em>Guardians de la Fe</em>. Un d’ells afirma tenir una possible explicació a la poca atenció mediàtica que reben els cristians d’orient perseguits. Sentim parlar de refugiats, de víctimes, de desplaçats, però poques vegades de cristians perseguits únicament per la seva fe. La hipòtesi que un dels joves sosté com més raonable per explicar tot això, és la següent: com a occident veiem impossible que algú estigui disposat a perdre les seves possessions, la seva família i fins la seva vida per Crist, és quelcom que no és considerat notícia, no se li dóna la possibilitat a aquest fet de donar-se realment en la vida de molts cristians. L’esperit del món pensa que la nostra fe és alguna cosa accessòria, quelcom del que podem prescindir, alguna cosa en definitiva que hem escollit d’un catàleg d’opcions de vida. No, avui veiem amb claredat que el protagonista és Un altre, l’Esperit Sant, i només Ell ens permetrà dir davant el món: Jesús és el Senyor. L’Esperit Sant ens ho recordarà tot (com ens assegura Jesús), així que podem avui estar segurs que caminem amb Crist (tots els dies fins a la fi del món) i que anem al Pare.</p><!–:–><!–:es–><blockquote>
<p lang=”ca-ES” align=”justify”><span style=”font-size: medium;”>Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro; mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. (De la secuencia de Pentecostés). </span></p>
</blockquote>
<p lang=”ca-ES” align=”justify”>Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés, y la Iglesia entera, estimulada por la promesa de Jesús, se dirige al Espíritu Santo y le pide que descienda, que actúe en los corazones, en la Iglesia y en el mundo entero. Todos nosotros también hemos de rezar esta bella oración y repetir con esperanza: ven. El Espíritu Santo viene, pues así lo asegura Cristo y así lo quiere el Padre que también lo envía. No podemos dudar de la eficacia de la oración de Jesús sentado a la derecha del Padre, ni tampoco dudamos de las oraciones de María junto a la Iglesia santa. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto hemos de hacernos algunas preguntas con franqueza y humildad: ¿Queremos de verdad recibir el Espíritu Santo? ¿Somos conscientes de que él cambiará nuestras vidas? ¿Sabemos que si no habita en nosotros el Espíritu habitará el espíritu de este mundo que pasa?</p>

<blockquote>
<p lang=”ca-ES” align=”justify”>Nadie puede decir: “Jesús es Señor”, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. (1 Co 12, 3).</p>
</blockquote>
<p lang=”ca-ES” align=”justify”>Estas palabras de san Pablo nos recuerdan que la fe no es sólo una opción personal, ni una serie de ideas que escogemos por conveniencia; se trata de una capacidad que sólo tienen los que actúan bajo la influencia del Espíritu Santo. Si él no sopla en nosotros, no podremos afirmar de veras que Jesús es el Señor. Hay en Internet un testimonio de unos jóvenes españoles que han visitado Siria e Irak, y que lo han titulado los <em>Guardianes de la Fe</em>. Uno de ellos afirma tener una posible explicación a la poca atención mediática que reciben los cristianos de oriente perseguidos. Oímos hablar de refugiados, de víctimas, de desplazados, pero pocas veces de cristianos perseguidos únicamente por su fe. La hipótesis que uno de los jóvenes sostiene como más razonable para explicar todo esto, es la siguiente: como en occidente vemos imposible que alguien esté dispuesto a perder sus posesiones, su familia y hasta su vida por Cristo, es algo que no es considerado noticia, no se le da la posibilidad a este hecho de darse realmente en la vida de muchos cristianos. El espíritu del mundo piensa que nuestra fe es algo accesorio, algo de lo que podemos prescindir, algo en definitiva que hemos escogido de un catálogo de opciones de vida. No, hoy vemos con claridad que el protagonista es Otro, el Espíritu Santo, y sólo él nos permitirá decir ante el mundo: Jesús es el Señor. El Espíritu Santo nos los recordará todo (como nos asegura Jesús), así que podemos hoy estar seguros de que caminamos con Cristo (todos los días hasta el fin del mundo) y de que vamos al Padre.</p><!–:–>

Leave your comment