L’Encíclica Lumen Fidei, del Papa Francesc.
Presentació a càrrec del Dr. Joan Planellas

El Concili Vaticà II va posar al centre de l’Església la primacia de la fe.

L’encíclica Lumen fidei està en el context de l’any de la fe. és la culminació d’una trilogia sobre les tres virtuts teologals: Deus caritas est (sobre la caritat), Spei salvi (sobre l’esperança), Lumen fidei (sobre la fe).

La fe és camí, heus ací un fil conductor per a la lectura i la comprensió de l’encíclica.
Crist és la nostra llum, la llum de les nacions, d’aquí sortirà el títol de la primera constitució dogmàtica del Concili Vaticà II, Lumen gentium.

La fe no es contraposa a la raó, al pensament, sinó, ben al contrari, anima a pensar. Déu s’ha manifestat en la història (Història de la salvació) per això la fe és un esdeveniment històric.

La fe ens fa veure l’esquena de Déu, darrere el qual hi anem, en el seguiment de Jesucrist. Qui no vol seguir Déu, es veu obligat a seguir els ídols d’aquest món. En Crist crucificat hi ha la bellesa de Déu que ho ha donat tot per nosaltres, s’ha donat Ell mateix.

La comunió intratrinitària s’ha de veure reflectida en la vida eclesial.

Creure és entrar en una manera de viure, de conèixer i de comprendre la realitat. “Si no creieu, no tindreu una existència sòlida” (Is 7,9). La veritat, tal com apareix a la Bíblia és la fidelitat de Déu malgrat la infidelitat dels homes.

La fe és un camí d’humilitat, no posseïm la veritat, sinó que és la veritat la que ens posseeix. El veritable teòleg ha de ser humil.

Una de les problemàtiques importants que es donen avui dia és la crisi de la família en la transmissió de la fe; cal que en l’Església i en la societat la família recuperi el seu paper.
El cristià enmig del món, si és cristià, fa que l’home sigui més home. Gràcies a la fe hem descobert la dignitat única de cada persona.

Quan Maria va acceptar les paraules de l’àngel, va concebre en primer lloc fe i alegria. (Sant Justí).

Lumen fidei ens mostra Maria com a model per a viure la fe.

Presentació del nou pla pastoral: La Bona Nova del Servei

Es tracta del tercer pla pastoral de la nostra diòcesi en els seus deu anys d’existència. El pla pastoral que avui es presenta vol incidir en aquestes tres àrees:

1. Formació: La formació ens ha d’ajudar a viure la nostra fe i aprofundir en el coneixement de la veritat. Oferir material de pregària per a les famílies. La transmissió de la fe a infants i joves. Organitzar una activitat diocesana d’estiu per a joves.

2. Caritat: Formació en la Doctrina social de l’Església. La caritat com a tasca de l’Església. Creació de la Delegació Episcopal de Pastoral social per tal de coordinar totes les accions que s’estan duent a terme. Organitzar trobades de formació cristiana de voluntaris, amb una clara identitat confessional i afavorint la possibilitat de compartir experiències.

3. Pastoral en clau de nova evangelització: La urgència de la nova evangelització, en el món actual ha de tenir un caràcter de primer anunci. Intensificar la vida litúrgica de l’Església com a font de renovació. Renovació de la vida parroquial. Comunió diocesana i co-responsabilitat. Fer-se ressò les xarxes socials i d’altres mitjans de comunicació per arribar a persones allunyades. Per a la tasca evangelitzadora cal tenir en compte que l’evangelització és efectiva quan es fa des de les comunitats.

Leave your comment